Pobyt w ogrodzie

Procedura przebywania dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego oraz korzystania a urządzeń i zabawek na nim się znajdujących

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Cel procedury

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania zabaw i korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz określenie norm i zasad korzystania z urządzeń terenowych w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym

  1. Opis procedury:

1.    Nauczyciele zobowiązani są do zawierania umów z dziećmi, warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola, placu zabaw, podczas spacerów i wycieczek oraz do egzekwowania przestrzegania tych że umów przez dzieci ( np. poprzez odpowiednie zapisy w dzienniku ).

2.    Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na powietrzu w zależności od miejsca pobytu.

3.    Przed każdym wyjściem na plac zabaw należy sprawdzić teren i zlikwidować ewentualne niebezpieczeństwa ( sprawdzenie czy nie są  oblodzone urządzenia do zabaw, zamieść piach z chodnika, przetrzeć na sucho mokre sprzęty) na bieżąco usunąć usterki zgłoszone przez osoby opiekujące się dziećmi podczas pobytu na ogrodzie.

4.    Dzieci mogą korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń ogrodowych pod warunkiem, że nie stwierdzono w nich żadnych usterek, oraz tych przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.

5.    W czasie korzystania przez dzieci z samochodzików i innych zabawek przemieszczających się na placu zabaw obowiązkowo opiekę nad grupą sprawują dwie osoby dorosłe.

6.    Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.

7.    W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu oraz zabezpieczone kremem z filtrem ochronnym UV przeciwko promieniom słonecznym i mieć stały  dostęp  do napojów ( woda nie gazowana, napoje owocowe ).

8.    Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających ( deszcz, mocny wiatr, zbyt wysoka i niska temperatura, burza, itp.).

9.  Na terenie ogrodu mogą przebywać tylko dzieci, nauczyciele, Rodzice i osoby upoważnione do odbioru dzieci.

10.  Osoby pilnujące dziećmi muszą zwrócić szczególną uwagę na dzieci korzystające z huśtawek podwieszanych, tj. aby huśtały się one na odpowiedniej wysokości, prawidłowo były na nich posadzone, a także w należyty sposób trzymały się uchwytów.

11.  W trakcie korzystania z karuzeli każde dziecko musi być odpowiednio zabezpieczone poprzez zamknięcie łańcuszka przy każdym krzesełku. Prędkość kręcenia się karuzeli musi być bezpieczna i dostosowana do wieku dzieci.

12.  Korzystanie z huśtawek na sprężynach musi odbywać się w sposób bezpieczny,

13.  W czasie pobytu na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się na terenie przedszkola, udając się tam i z powrotem tylko pod opieką nauczyciela.

14.  W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy dziecku poszkodowanemu, po czym powiadamia Dyrektora Przedszkola.

15.  Podczas nieobecności dzieci w Przedszkolu, piaskownica jest zabezpieczona plandeką przed zwierzętami. Piasek w piaskownicy wymieniany jest raz do roku.

16.  Bramki na boisku zabezpieczone są w sposób trwały, bez możliwości ich przewrócenia.

17.  Wszelkie pozostałe, stateczne urządzenia do zabaw zostały zamontowane zgodnie z procedurami określonym przez producentów.

18.  Po każdym pobycie na placu zabaw, należy uporządkować wszystkie przenośne zabawki, gromadząc je w miejscu do tego przeznaczonym.

19.  Każdy pobyt w ogrodzie przedszkolnym jest związany z ogromną odpowiedzialnością osób sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem dzieci powierzonych ich opiece. Dlatego też, osoby te powinny dołożyć wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i zwracać uwagę na inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogące mieć wpływ na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie przedszkolnego placu zabaw.

20.  Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapewnienia  dzieciom jak najbardziej bezpiecznych warunków przebywania dzieci na terenie placówki..