Bezpieczny pobyt

Regulamin bezpieczeństwa Przedszkola Miejskiego nr 37 w Olsztynie

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r, Nr 6 poz. 69 z póżn. zm).
 • Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 37 w Olsztynie

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „dyrektorze” rozumie się przez to dyrektora przedszkola.

§ 2

Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

§ 3

 1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor wraz z powołaną komisją dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki.
 2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w nim udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi przewodzącemu.

§ 4

 1. Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych dzieci powinien uwzględnić:
 2. Różnorodność form i metod pracy
 3. Różnicowanie zajęć w każdym dniu
 4. Przestrzeganie czasu organizacji w poszczególnych grupach wiekowych

§ 5

 1. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedszkola.
 2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

§ 6

 1. Prace remontowe, naprawcze, instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola przeprowadza się pod nieobecność osób w tych pomieszczeniach.
 2. Zajęcia poza pomieszczeniami przedszkola nie mogą odbywać się w tych miejscach w których prowadzone są prace wymienione w ust. 1 .

§ 7

 1. Teren przedszkola jest ogrodzony.
 2. Na terenie przedszkola zapewnia się:

a) właściwe oświetlenie

b) równą nawierzchnie dróg, przejść i ogrodu

c) instalacje do odprowadzenia ścieków i wody deszczowej

 1. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola zabezpieczone są pokrywami .
 2. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu oraz posypuje piaskiem, solą przemysłową.

§ 8

Urządzenia higieniczno – sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie, środki czystości są przechowywane w miejscu nie dostępnym dla dzieci.

§ 9

1. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane i wentylowane.

2. Sprzęt z którego korzysta personel obsługowy jest zgodny z wymogami

ergonomii.

3. Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci.

4. Sprzęt i wyposażenie posiadają atesty lub certyfikaty.

§ 10

 1. Kuchnie utrzymuje się w czystości i wyposażona w sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny.
 2. Posiłki podawane są dzieciom w salach zgodnie z zapadami dobrej praktyki higienicznej , dzieci mają dostęp do napoju w ciągu całego dnia.

§ 11

Przedszkole jest podłączone do ogólno-miejskiej sieci wodociągowej z wodą zdolną do picia.

§ 12

Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie a w razie potrzeby także w czasie zajęć (z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa wobec dzieci przybywających w sali zabaw).

§ 13

Nie dopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

§ 14

Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobą nie uprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do niej dostępem. Wszystkie pomieszczenia są zamykane przez pracowników do tego upoważnionych ,,na klucz”.

 1. Przedszkole posiada zabezpieczone wejście do przedszkola – zamontowane domofony znajdują się w salach zajęć dla dzieci , pracowników administracji.
 2. Przedszkole posiada system alarmowy –zabezpieczający przed nieuprawnionym wejściem do placówki .

§ 15

 1. W salach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 18 C
 2. Jeśli jest możliwe zapewnienie temperatury o której mowa w ust. 1 dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony. Powiadamiając o tym organ prowadzący.

§ 16

 1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony:
  1. jeśli temperatura zewnętrzna mierzona jest o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15 C lub jest niższa,
  2. jeżeli nastąpiły na terenie przedszkola zdarzenia , które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,

§ 17

 1. Jeżeli w salach, w których mają odbywać się zajęcia, stan znajdującego się w nim wyposażenia zagraża bezpieczeństwu dzieci nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.
 2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali.

 

§ 18

W salach przedszkolnych i w kuchni, znajdują się apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.

§ 19

Wszyscy pracownicy w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dyrektor przedszkola organizuje okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników.

Rozdział II

Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola

§ 1

Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora, następnie sprowadza fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

§ 2

W siedzibie przedszkola na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o osobach odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odpowiedzialnych za organizowanie ewakuacji przedszkola w sytuacjach zagrożenia życia dzieci i osób będących w budynku przedszkola.

 1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
 2. Rodziców ( opiekunów prawnych) poszkodowanego
 3. Organ prowadzący przedszkole
 4. Pracowników służby bhp
 5. Społecznego inspektora pracy( jeżeli w jest powalany)
 6. Radę rodziców
 7. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 8. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 9. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1 – 3 dokonuje dyrektor, bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

§ 3

 1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „ zespołem” dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych.

Czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku wykonuje dyrektor

lub inny upoważniony pracownik przedszkola – § 2

§ 4

 1. Członków zespołu powołuje dyrektor.
 2. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza

dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

 1. W skład zespołu wchodzą; społeczny inspektor pracy i pracownik służby bhp
 2. Jeżeli z jakichkolwiek powodów niemożliwy jest udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w ust.3, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie bhp.
 3. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bhp, ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzą: dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp.
 4. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
 5. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli go nie ma w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie mogą uczestniczyć wymienione osoby, przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor spośród pracowników przedszkola.

8. W sprawach spornych, członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem

przewodniczącego może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w

protokole powypadkowym.

§ 5

Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

§ 6

1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się :

 1. Poszkodowanego pełnoletniego
 2. Rodziców (opiekunów poszkodowanego małoletniego)

2. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się najbliższą rodzinę.

§ 7

1. Protokół powypadkowy doręcz się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z

materiałami postępowania powypadkowego.

2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego zostaje w przedszkolu.

3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza

się na ich wniosek.

§ 8

Protokół powypadkowy podpisują: członkowie zespołu oraz dyrektor.

§ 9

 1. W ciągu 7 dni od doręczenia protokołu powypadkowego osoby o których mowa w § 7 ust 1 mogą złożyć zażalenia do ustaleń protokołu.
 2. Zastrzeżenia składa się ustnie lub pisemnie przewodniczącemu zespołu
 3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.
 4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

a) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych

dla ustalenia stanu faktycznego ,

b) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem

dowodowym.

§ 10

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:

 1. Zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,
 2. Powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

§ 11

Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.

 

§ 12

Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 14

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola na drogach publicznych przedszkole powinno:
  1. przestrzegać regulamin spacerów i wycieczek ,
  2. prowadzić wśród dzieci systematyczną pracę nad zaznajamianiem

ich z przepisami ruchu drogowego,

  1. organizować różne formy i metody pracy sprzyjające opanowaniu przepisów

ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,

d) współdziałać z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu wprowadza się następujące procedury stanowiące załączniki do Regulaminu Bezpieczeństwa:
  1. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w salach
  2. Regulamin przebywania w szatni
  3. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
  4. Procedura przebywania dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego oraz korzystania z urządzeń i zabawek na nim się znajdujących.
  5. Procedura bezpieczeństwa w ogrodzie i w trakcie spacerów i wycieczek.
  6. Procedura organizacji pierwszej pomocy przedmedycznej
  7. Procedura gdy do przedszkola uczęszcza dziecko zaniedbane
  8. Procedura w sytuacji stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub maja miejsce zachowania agresywne