Rada rodziców

REGULAMIN

Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 37

w Olsztynie.

Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 37 w Olsztynie zwana dalej Radą Rodziców, działa na podstawie:

 1. Art.53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
 2. Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 37w Olsztynie
 3. Niniejszego Regulaminu.

Przedmiot i zakres działania.

§ 1.1.Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców współpracujących z dyrektorem przedszkola i radą pedagogiczną w zakresie:

 1. doskonalenia organizacji pracy przedszkola,
 2. prezentowania opinii i wniosków rodziców we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola,
 3. zaznajamiania rodziców z potrzebami i wymogami przedszkola oraz pozyskiwania ich do czynnego udziału w realizacji programu wychowania przedszkolnego, a także do czynnego udziału w świadczeniu pomocy materialnej i czynach społecznych na rzecz przedszkola.

2.Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie rocznego planu pracy, opracowanego przez Radę Rodziców.

§ 2.1. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

 1. Współudział w planowaniu i realizacji pracy przedszkola,
 2. Planowanie dochodów i wydatków Rady Rodziców,
 3. Pomoc dyrektorowi w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola,
 4. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej

w rodzinie, przedszkolu i środowisku (pogadanki, prelekcje),

 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola,
 2. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków

finansowych dla przedszkola, w tym także pomocy materialnej i finansowej od

zakładów pracy współpracujących z przedszkolami.

§ 2.2. Do kompetencji Rady Rodziców należy :

 1. Uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną ;
 2. programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
 3. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci, oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców.
 4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

Organizacja i zasady działania Rady Rodziców.

§ 3.1.W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

wybranych w tajnym głosowaniu na zebraniu rodziców wychowanków w przedszkola.

2.Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności w szczególności :

1) wewnętrzna strukturę i tryb pracy rady rodziców,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców.

4.Rada Rodziców może występować do dyrektora organu prowadzącego, organu

sprawującego nadzór pedagogiczny z w nioskami, opiniami we wszystkich sprawach

placówki.

5.Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak

niż trzy razy w roku.

6.W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział dyrektor przedszkola.

§ 4.1.Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie pisemnej w protokołach.

Decyzje podejmowane są zwykła większością głosów.

2. Decyzje Rady Rodziców nie mogą być sprzeczne z prawem lub interesem przedszkola § 5.1. Kadencja Rady Rodziców trwa rok szkolny.

2.Członek Rady Rodziców nie wywiązujący się z przyjętych przez siebie

obowiązków może być przed upływem kadencji odwołany przez ogólne zebranie

rodziców lub radę grupową, z której został wybrany.

3. Na miejsce ustępującego lub odwołanego członka Rady Rodziców powołuje się

zgodnie z § 3 ust.1

4.Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady

Rodziców.

§ 6.1. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera:

 1. Prezydium,
 2. Komisję Rewizyjną.

2. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą z urzędu: przewodniczący,
wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.

3. Prezydium Rady Rodziców wykonuje następujące zadania:

 1. przygotowuje plany pracy oraz preliminarz wydatków Rady Rodziców,
 2. zwołuje – po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola – zebrania Rady Rodziców,
 3. wnioskuje do dyrektora przedszkola o zwołanie ogólnego zebranie rodziców,
 4. podejmuje wszelkie niezbędne działania nie zastrzeżone dla kompetencji Rady

Rodziców w okresie między zebraniami Rady,

 1. podejmuje bieżące decyzje dotyczące działalności finansowo-gospodarczej,
 2. informuje pozostałych rodziców przedszkola o swojej działalności.
 3. Posiedzenia Prezydium i Rady Rodziców zwołuje przewodniczący z własnej

inicjatywy, na żądanie jednej trzeciej Rady Rodziców, na prośbę dyrektora
przedszkola lub Komisji Rewizyjnej.

 1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje i kieruje pracą Prezydium oraz

reprezentuje Radę Rodziców we wszystkich kontaktach z dyrektorem

przedszkola oraz na zewnątrz.

§ 7.1. Kontrolę i nadzór nad działalnością Rady sprawuje Komisja Rewizyjna w liczbie 2- 3 osób.

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza okresową kontrolę działalności Rady

Rodziców a wnioski z kontroli przedkłada ogółowi rodziców.
Fundusze Rady Rodziców
§ 8.1. Rada Rodziców gromadzi fundusze, które są przeznaczone w szczególności na

wychowawczą działalność Przedszkola.

 1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z:
 2. dobrowolnych składek rodziców,
 3. dotacji i darowizn.

2.Rada Rodziców corocznie określa na ogólnym zebraniu rodziców wysokość

rocznej składki na rzecz rady.

3.Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej przez

Radę Rodziców.

4. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe.

5. Środkami zgromadzonymi na koncie Rada Rodziców dysponuje za pośrednictwem trzech upoważnionych osób: Przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.

§ 9.1. Gospodarka finansowa opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planie finansowym – preliminarzu wydatków.

2.Odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonane przez Prezydium Rady Rodziców.

3.Dopuszcza się dokonywanie wydatków na podstawie paragonów bądź oświadczeń dokonującego zakupu po uprzednim uzyskaniu zgody na taki zakup ze strony Przewodniczącego Rady Rodziców.

Postanowienia końcowe.

§ 10.1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

2. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla

jego ustalenia lub zatwierdzenia.

3.Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Rodziców

tj. od dnia 15 wrzesień 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY