Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

Przedszkole  Miejskie Nr 37 w Olsztynie

 1. Misja przedszkola

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to: „ Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.( Jan Paweł II)

„ Większości tego wszystkiego, co jest mi potrzebne, aby wiedzieć jak żyć, co robić i jak się zachowywać nauczyłem się w przedszkolu. Mądrości życiowej nie znalazłem na szczytach uniwersytetu, lecz w piaskownicy.”

 1. Wizja Przedszkola
 • ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole  Miejskie nr 37 w  Olsztynie zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne-logopeda. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, edukacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez  inicjowanie nowych programów i projektów podnoszących  kwalifikacje, kompetencje, stwarzanie  okazji do rozwoju  osobowego nauczycieli, uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Teren przedszkolny sprzyja  wszechstronnym zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 • ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy przestrzeń  do wszechstronnej aktywności dzieci.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające dzieciom nabywanie kompetencji społecznych , proekologicznych i prozdrowotnych.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.
 • Budujemy poczucie przynależności do narodu, szacunek do tradycji i dzieł naszych przodków.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania w zespole,   prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, troskę o słabszych, potrzebujących pomocy, szacunek, dbałość o zdrowie, przyrodę i ojczyznę  jej tradycje  i kulturę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

Organizowane są wycieczki  w najbliższe środowisko wokół przedszkola, a także w ciekawe zakątki naszego regionu. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.

 

 

 

 

 • KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
 1. Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 1. Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • metodę projektu,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Metoda ruchu rozwijającego- Weroniki Sherborne
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • elementy pedagogiki Waldorfskiej
 • metody aktywizujące,

–    metody badawcze.

 • WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości:  ogólno przedszkolne ( Dożynki, 11 Listopada,  Dzień Rodziny – przedszkolna majówka ) wewnątrzgrupowe( Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, zajęcia warsztatowe, informacyjne, zajęcia otwarte). Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Przedszkole zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.   W miarę potrzeb  na terenie placówki organizowane  są   spotkania ze specjalistami     ( Lekarz, psycholog, logopeda, pedagog, dietetyk).Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych ( Góra grosza , zbieranie nakrętek ,  akcja – „Pluszowe misie ratują życie). Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” , selektywna zbiórka odpadów Jestem OK- segreguje, udział w programach i projektach o charakterze proekologicznym i prozdrowotnym ( Zielona Flaga, Autochodzik,  Chcę być zdrowy, Czyste powietrze wokół nas)

 • PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

 

 1. Wychowanie przedszkolne – autor programu Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała, tytuł programu „Zanim będę uczniem”, numer dopuszczenia PWP1/2009, realizacja – wszyscy nauczyciele, oddział – wszystkie
 2. Religia – autor programu J.Szept, D.Jackowiak, tytuł programu „Jesteśmy dziećmi Boga”, numer dopuszczenia AZ-0-03/1, realizacja – Agnieszka Marcinkiewicz, oddział – wszystkie
 3. Logopedia – autor programu Aleksandra Kamińska, tutuł programu „Program pracy logopedycznej”, numer dopuszczenia PWP1/12, realizacja – Aleksandra Kamińska, oddział V.
 4. Wychowanie przedszkolne – autor programu Irena Broda, tytuł programu „Od przedszkolaka do pierwszaka”, numer dopuszczenia PWP5, realizacja -J.Hasiuk, M.Iwanowska, oddział V
 5. Wychowanie przedszkolne – autor programu Beata Szurowska, tytuł programu „Kraina przedszkolak Roczne przygotowanie przedszkolne”, oddział IV, V
 6. Wychowanie w przedszkolu – autor programu A. Urbańska, A.Gula, K.Witkowska, tytuł programu „Kuferek tajemnic”, numer dopuszczenia PWP5, realizacja – M.Iwanowska, A.J. Hasiuk, M.Nichczyńska, D.Góźdź, oddział IV, V
 7. Wychowanie przedszkolne – autor programu E.Gruszczyk-Kolczyńska, a.Ewa Zielińska, tytuł programu dziecięca matematyka, numer dopuszczenia PWP3/12, realizacja wszyscy nauczyciele, oddział – wszystkie.

 

 

 

 

 

 

ZESTAW PROGRAMÓW WSPOMAGAJĄCYCH

 

 1. „Nasz region – program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym”, autor B. Drzewicka, B. Giszcz, B. Kusik, D. Podhorodecka, B. Pruszyńska, nr dopuszczenia PM.37-1/2010
 2. „Program adaptacji dzieci trzyletnich”, autor B.Pruszyńska, nr dopuszczenia PM.37-2/2010
 3. „Program do pracy indywidualnej”, autor D.Piórkowska, B.Bartwicka, D.Góźdź, nr dopuszczenia PM.37-3/2010
 4. „Korowody i zabawy paluszkowe”, autor D.Podhorodecka, nr dopuszczenia PM.37-4/2010
 5. „Program terapii pedagogicznej”, autor M.Iwanowska, numer dopuszczenia PMP6
 6. „Autochodzik”, autor WORD, nr dopuszczenia PMP7
 7. Innowacja –„Ogród i jego zakątki szczególnym miejscem w edukacji dzieci”, autor – D.Podhorodecka, nr dopuszczenia PMP8

 

 

 • INNOWACJA PEDAGOGICZNA
 1. „Ogród przedszkolny miejscem stymulacji wszechstronnego rozwoju dziecka”
 2. „Ogród przedszkolny szczególnym miejscem w edukacji dzieci”
 • TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje , logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Dożynki
 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Kolorowe dni w przedszkolu
 • Święto 11 Listopada
 • Mikołajki
 • Jasełka,
 • Bal karnawałowy,
 • Dzień z Babcią i Dziadkiem,
 • Powitanie wiosny
 • Spotkanie Wielkanocne
 • Dzień Rodziny,
 • Dzień Dziecka
 • Pożegnanie starszaków
 • Wycieczki do ciekawych miejsc w pobliżu Olsztyna.

Przedszkole promuje swoją działalność  na stronie internetowej .

 • SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2015/2016–2016/2017:2017/2018

 1.  Dokończenie, modernizacja, wyposażenie Zielonej Wiaty Edukacyjnej
 2. Kontynuacja realizacji programów i projektów z zakresu promocji zdrowia i ekologii.( „ Zielona Flaga”, „ Chcę być zdrowy” programów  edukacyjnych „Autochodzik”),
 3.  Podjęcie działań mających na celu  powtórne uzyskanie Certyfikatu  Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty – Szkoła Promująca Zdrowie , Szkoła Przyjazna Środowisku, Geocertyfikat.
 4.  Doskonalenie umiejętności tworzenia, realizacji, pozyskiwania środków na realizację programów,  projektów  z zakresy ekologii i promocji zdrowia.
 5. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 6.  Doskonalenie umiejętności ewaluacyjnych, planowania pracy.
 7. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
 8.  Współpraca z placówkami  z zakresu ekologii i promocji zdrowia- tworzenie wspólnych projektów.
 9.  Wszechstronne wykorzystanie ogrodu przedszkolnego jako miejsca  pracy, zabawy, działań edukacyjnych, badawczych, artystycznych, integracyjnych, rekreacyjno- sportowych i innych.
 10.   Stałe   polepszanie warunków lokalowych, oraz  wzrost bazy dydaktycznej.
 11.  Poszerzenie oferty metod twórczych.
 12.  Włączanie rodziców, środowiska lokalnego w gromadzeniu materiałów, akcesoriów do zabaw twórczych(bazar rozmaitości)
 13. Poszerzenie oferty zajęć na świeżym powietrzu.