Innowacje

Nasze innowacje przedszkolne:

1.Ogród przedszkolny miejscem stymulacji wszechstronnego rozwoju dziecka.

2.Ogród i jego zakątki szczególnym miejscem edukacji dzieci.

CELE I OCZEKIWANE EFEKTY INNOWACJI

 1. Cele ogólne:
 • uwrażliwianie na piękno przyrody, jej tajemnic i kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym poprzez stosowanie atrakcyjnych form edukacji;
 • zwiększenie bazy edukacyjnej
 • integracja dzieci, rodziców i personelu w celu podnoszenia kultury ekologicznej i troski o środowisko, w którym żyjemy;
 • kreowanie wizerunku przedszkola jako przyjaznego środowisku naturalnemu i promującego zdrowy styl życia,
 • wykorzystanie czasu wolnego jako obszaru stymulującego wszechstronny rozwój dziecka, relacji dziecko – rodzic – nauczyciel,
 • ukazanie możliwości wykorzystania ogrodu do działań, zabaw i zajęć sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka.
 1. Cele szczegółowe:
 • rozwijanie zainteresowania światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody w różnych porach roku,
 • wdrażanie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i dostrzegania zależności pomiędzy stanem środowiska a jakością zdrowia i warunkami życia społeczeństwa,
 • zachęcanie do aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu; nabywanie przekonania o możliwości korzystania ze środowiska bez konieczności wywoływania jego degradacji,
 • kształtowanie aktywnych postaw wobec ochrony przyrody,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • uświadamianie konieczności utrzymywania aktywnego kontaktu z przyrodą – kształtowanie własnego „Ja” w harmonii ze środowiskiem,
 • emocjonalne powiązanie dzieci z ich lokalnym środowiskiem przyrodniczym,
 • zaproponowanie form aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • dokonywanie świadomych wyborów dotyczących spędzania czasu wolnego,
 • uświadomienie korzyści wynikających ze wspólnych działań podejmowanych przez przedszkole i dom rodzinny,
 • nabywanie właściwych nawyków żywieniowych,