Projekty edukacyjne

Program eTwinning

Program eTwinning wspomaga europejską współpracę szkół i przedszkoli realizowaną przy pomocy mediów elektronicznych. Mogą ją podjąć placówki w całej Europie. W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia i Szwajcaria, a od marca 2013 r. dołączyły kraje Partnerstwa Wschodniego UE: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Ukraina oraz Tunezja.

Do programu mogą włączyć się nauczyciele ze wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych posiadających uprawnienia szkół publicznych i realizujących podstawę programową. eTwinning jest skierowany do uczniów w wieku 3-19 lat. Każdy nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu, a także bibliotekarz lub pedagog może przystąpić do programu bez żadnych ograniczeń formalnych czy ilościowych i realizować międzynarodowy projekt eTwinning wraz ze swoimi uczniami. Program jest elastyczny. Pozwala nauczycielom na swobodny wybór tematu i działań dowolne określenie czasu trwania projektu oraz podjęcie decyzji w sprawie liczby szkół partnerskich. Dzięki programowi na bezpiecznej platformie internetowej partnerzy wymieniają się informacjami i materiałami, komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji czy czatu. Mogą do tego wykorzystać kamerę, aparat cyfrowy oraz inne narzędzia i aplikacje internetowe. eTwinning zachęca do poznawania i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz aktywnych metod pracy z uczniem. Program wspiera rozwijanie już u najmłodszych wszystkich kluczowych kompetencji. Projekty mogą dotyczyć różnorodnych tematów, łączyć w sposób innowacyjny problematykę z różnych przedmiotów szkolnych, pozwalając jednocześnie na wzbogacanie wiedzy ucznia zgodnie z podstawą programową.

PROGRAM AUTOCHODZIK

Przedszkolny program edukacji komunikacyjnej którego celem jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

Opracowany program, rodzaj i liczba poszczególnych elementów pomocy edukacyjnych zostały tak dobrane, aby można było w pełni realizować zadania wychowania przedszkolnego w obszarze komunikacji drogowej:

 1. Zapoznanie dzieci z różnymi środkami komunikacji i transportu oraz wyjaśnienie ich znaczenia dla życia i bezpieczeństwa ludzi.
 2. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu i postrzeganiu zasad ruchu drogowego w celu bezpieczeństwa własnego i innych
 3. Budowanie i stosowanie właściwych nawyków podwyższających poziom bezpieczeństwa małych uczestników ruchu drogowego.

ZIELONA FLAGA

„Zielona Flaga” jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Eco-schools jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania:

 • zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, w tym programu „Szkoły dla Zdrowia Europy”;
 • upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie lokalnym;
 • umożliwienie prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających ze współpracy międzynarodowej;
 • propagowanie podejmowanych działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w mediach.

PODARUJ DRUGI ŻYCIE ODPADOM

Program był skierowany do dzieci 5-cio i 6-cio letnich i miał na celu:

 • zwrócenie uwagi przedszkolaków i nauczycieli na możliwość ponownego wykorzystania odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym
 • kształtowanie prawidłowych zachowań w zakresie selektywnej zbiórki surowców wtórnych.
 • promocja recyklingu elektrośmieci wśród dzieci
 • popularyzacja wśród dzieci wiedzy i prawidłowych zachowań w zakresie ochrony środowiska naturalnego

MAMO, TATO WOLE WODE

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych skierowanych do przedszkoli w Polsce. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Uzasadnienie znaczenia prawidłowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego

trybu życia

 • Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie
 • Przewidywanie skutków zjawisk zachodzących w przyrodzie
 • Poznanie sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym
 • Przystosowanie do działań twórczych w grupie

PROJEKTY W RAMACH WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

W ramach projektu wolontariusze wbudowali Domek Baby Jagi wyposażony w sprzęty i pomoce dydaktyczne .Postawiono tunel wierzbowy w ramach renowacji terenów zielonych. Umieszczono tablice kredowe na terenie ogrodu przedszkolnego.