Promocja zdrowia

KONCEPCJA PRACY

Przedszkole  Miejskie Nr37 w Olsztynie

 • Misja przedszkola

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

„Przedszkole promujące zdrowie podejmuje działania, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola( dzieci, pracowników i rodziców dzieci), podejmowaniu przez członków społeczności aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.”

Przedszkole promuje zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to: „ Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.( Jan Paweł II)

„ Większości tego wszystkiego, co jest mi potrzebne, aby wiedzieć jak żyć, co robić i jak się zachowywać nauczyłem się w przedszkolu. Mądrości życiowej nie znalazłem na szczytach uniwersytetu, lecz w piaskownicy.”

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

 

 Przedszkole Miejskie Nr37 należy do sieci  Przedszkoli Promujących Zdrowie:

 

Standardy przedszkola promującego zdrowie

 1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmocnienia zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

W promocji zdrowia wykorzystuje  specyficzne podejścia :

 • Podejście siedliskowe – zdrowie jest tworzone i doświadczane przez ludzi, w miejscach w których uczą się, pracują, bawią, odpoczywają, kochają,
 • Podejście „od ludzi do problemu” – ludzie w danym siedlisku identyfikują własne problemy zdrowotne po to aby je usunąć, zredukować,
 • Tworzenie sieci – siedlisk/organizacji realizujących projekty promocji zdrowia w celu wymiany doświadczeń,
 • Długotrwałość działań i systemowe podejście do planowania – ewaluacja jako podstawowe warunki skuteczności podejmowanych działań.

 

Przedszkole  Miejskie nr 37 w  Olsztynie zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: logopeda, psycholog, terapeuta, nauczyciel języka angielskiego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: promocji zdrowia, ekologii,  edukacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez  inicjowanie nowych programów i projektów podnoszących  kwalifikacje, kompetencje, stwarzanie  okazji do rozwoju  osobowego nauczycieli, uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Teren przedszkolny sprzyja  wszechstronnym zabawom na powietrzu, stymulacji sensorycznej oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

  PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE:

 DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

 • Współpraca całej społeczności przedszkola( nauczyciele, personel, dzieci, rodzice)i środowiska w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia w oparciu o założenia programu „ Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie”.
 • Dokonywanie diagnozy, której celem jest ustalenie rzeczywistych problemów społeczności przedszkola, planowanie działań i ich ewaluacji, realizacja planu oraz ewaluacja wyników działań, czyli ocena ich skuteczności.
 • Prowadzenie systematycznej działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej wśród: wychowanków, rodziców, opiekunów, nauczycieli i innych pracowników przedszkola w zakresie promocji zdrowia oraz wspomaganie dziecka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze  fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej.
 • Dostarczanie wiedzy oraz rozwijanie praktycznych umiejętności dbania o swoje zdrowie i zdrowe środowisko.
 • Realizowanie programów profilaktycznych i prozdrowotnych.
 • Budowanie odporności  emocjonalnej i umiejętności radzenia  sobie ze stresem.
 • Podnoszenie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej dzieci.
 • Podnoszenie odporności zdrowotnej.
 • Wdrażanie do dbałości o higienę osobistą, przestrzeganie przepisów z zakresu BHP.
 • Kształtowanie  świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w tym właściwych nawyków żywieniowych.
 • Propagowanie wśród dzieci i rodziców zdrowego stylu życia w tym ochrona zdrowia psychicznego i emocjonalnego.
 • Włączanie w działania prozdrowotne różnych specjalistów.
 • Prowadzenie działań z zakresu pierwszej pomocy medycznej.
 • Tworzenie warunków do kształtowania nawyków i zachowań prozdrowotnych.
 • Wspieranie profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
 • Włączanie się przedszkola w przedsięwzięcia edukacyjne na rzecz propagowania wartości zdrowia dla wszystkich  oraz zdrowego stylu życia.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy przestrzeń  do wszechstronnej aktywności dzieci.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające dzieciom nabywanie kompetencji społecznych , proekologicznych i prozdrowotnych.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.
 • Budujemy poczucie przynależności do narodu, szacunek do tradycji i dzieł naszych przodków.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie                       i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania w zespole,   prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, troskę o słabszych, potrzebujących pomocy, szacunek, dbałość o zdrowie, przyrodę i ojczyznę  jej tradycje                  i kulturę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

Organizowane są wycieczki  w najbliższe środowisko wokół przedszkola, a także                        w ciekawe zakątki naszego regionu. Ponadto placówka rozwija zainteresowania                                   i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
 1. Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 1. Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • metodę projektu,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Metoda ruchu rozwijającego- Weroniki Sherborne
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • elementy pedagogiki waldorfskiej,
 • elementy metody froeblowskiej
 • metody aktywizujące,
 • metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Straussa

–    metody badawcze.

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości:  ogólno przedszkolne ( Dożynki, 11 Listopada,  Dzień Rodziny – przedszkolna majówka ) wewnątrzgrupowe( Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, zajęcia warsztatowe, informacyjne, zajęcia otwarte). Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Przedszkole zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.   W miarę potrzeb  na terenie przedszkola organizowane  są   spotkania ze specjalistami     ( Lekarz, psycholog, logopeda, pedagog, dietetyk, ratownik medyczny). Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych ( Góra grosza, Wkręć się -zbieranie nakrętek,  akcja – „Pluszowe misie ratują życie”, Kocyk dla pieska, Pola nadziei). Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” , selektywna zbiórka odpadów Jestem OK- segreguje, udział w programach i projektach o charakterze proekologicznym i prozdrowotnym ( Zielona Flaga, Autochodzik, Jem owoce piję mleko w życiu zajdę daleko, Kolorowe dni w przedszkolu,  Chcę być zdrowy, Czyste powietrze wokół nas, Wspierać i być wspieranym, Tydzień żytniego chleba, Mamo, tato wolę wodę, Mamo, tato poćwicz ze mną, Mamo, tato zapal świeczkę i opowiedz mi bajeczkę).

INNOWACJE  PEDAGOGICZNE

 1. „Ogród przedszkolny miejscem stymulacji wszechstronnego rozwoju dziecka”
 2. „Ogród przedszkolny szczególnym miejscem w edukacji dzieci”
 3. „ Ogród przedszkolny jako naturalna pracownia sensoryczna”

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje  logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Dożynki
 • Bal wszystkich świętych
 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Kolorowe dni w przedszkolu
 • Święto 11 Listopada
 • Mikołajki
 • Jasełka,
 • Bal karnawałowy,
 • Dzień z Babcią i Dziadkiem,
 • Powitanie wiosny
 • Spotkanie Wielkanocne
 • Dzień Rodziny,
 • Dzień Dziecka
 • Pożegnanie starszaków
 • Wycieczki do ciekawych miejsc w pobliżu Olsztyna.

Przedszkole promuje swoją działalność  na stronie internetowej .

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem.

 

 

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY), LATA:2017/2018, 2018/2019,2019/2020

 1.  Dokończenie, modernizacja „ laboratorium przedszkolnego”
 2. Kontynuacja realizacji programów i projektów z zakresu promocji zdrowia, ekologii. Podjęcie działań mających na celu   uzyskanie  Krajowego Certyfikatu –  Przedszkole Promujące Zdrowie.
 3.  Doskonalenie umiejętności tworzenia, realizacji, pozyskiwania środków na realizację programów,  projektów  z zakresy ekologii i promocji zdrowia.
 4. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 5.  Doskonalenie umiejętności ewaluacyjnych, planowania pracy.
 6. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
 7.  Współpraca z placówkami  z zakresu ekologii i promocji zdrowia- tworzenie wspólnych projektów.
 8.  Wszechstronne wykorzystanie ogrodu przedszkolnego jako miejsca  pracy, zabawy, działań edukacyjnych, badawczych, artystycznych, integracyjnych, rekreacyjno- sportowych i  terapeutycznych.
 9.   Stałe   polepszanie warunków lokalowych, oraz  wzrost bazy dydaktycznej.
 10.  Poszerzenie oferty metod twórczych.
 11.  Włączanie rodziców, środowiska lokalnego w gromadzeniu materiałów, akcesoriów do zabaw twórczych(bazar rozmaitości)
 12. Poszerzenie oferty zajęć na świeżym powietrzu.
 13. Włączanie rodziców, „dziadków” w proces edukacyjny dzieci, poprzez prezentacje swoich talentów, zawodów, zainteresowań.
 14.  Planowanie działań zgodnie  z potrzebami całej społeczności przedszkolnej.

[pdf-embedder url=”https://pm37.olsztyn.eu/wp-content/uploads/2019/08/PREZENTACJA-DLA-KAMILI-NA-STRONE.pdf” title=”PREZENTACJA”]

[pdf-embedder url=”https://pm37.olsztyn.eu/wp-content/uploads/2019/08/Przedszkole-Promujące-Zdrowie-PREZENTACJA.pdf” title=”Przedszkole Promujące Zdrowie”]

[Best_Wordpress_Gallery id=”35″ gal_title=”Promocja zdrowia”]